Opóźnienie neurorozwojowe

 

 

(według definicji przyjętej przez INPP) jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat.

Występowanie odruchów pierwotnych lub brak posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Florentino 1970, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard-Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

Diagnoza i terapia INPP skierowana jest do dzieci z :

 • dysleksją

 • dysgrafią

 • dysortografią

 • dyspraksją

 • zaburzeniami koncentracji uwagi

 • nadpobudliwością w tym z ADHD

 • zaburzeniami koordynacji

 • trudnościami w czytaniu i pisaniu

 • dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi

 • zespołem Aspergera

 • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej

 • opóźnionym rozwojem mowy

Charakterystyczne symptomy mogące wskazywać na obecność przetrwałych odruchów pierwotnych:

 • Trudności w uczeniu się :
  - podpiera głowę drugą ręką,
  - zakrywa oko ręką lub włosami,
  - pokłada się na ławce
  - ręka podczas pisania jest wyciągnięta w przód, a ciało odchylone do tyłu,
  - siedzi na ugiętej nodze podczas pisania,
  - powyżej 8 r.ż. ma nieustaloną lateralizację, nadal przestawia litery, słowa lub/i liczby, popełnia liczne błędy w trakcie przepisywania,
  - przepisuje tekst z tablicy w wolnym tempie,
  - trzyma długopis w nieprawidłowy sposób,
  - ma trudności z pisaniem,
  - pismo dziecka jest mało czytelne,
  - ma trudności z czytaniem,
  - obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową

 • Zachowanie w klasie i w domu:
  - ma chorobę lokomocyjną,
  - łatwo się rozprasza,
  - nie potrafi się skoncentrować,
  - nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów,
  - wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach,
  - nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
  - ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu i wysuwa nogi do przodu,
  - je w sposób niechlujny,
  - ma trudności z łapaniem piłki,
  - obniżoną sprawność fizyczną,
  - trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
  - trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami,
  - trudności w nauce pływania,
  - opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji

Podczas spotkania diagnostycznego przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka oraz diagnoza dziecka (pełna ok. 2h – 2,5h, diagnoza skrócona dla dzieci do 6 r.ż. ok.1h-1,5h). Na życzenie rodzic otrzymuje pisemną opinię dotyczącą wyniku badania diagnostycznego wraz z programem terapeutycznym.

Dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut i może być realizowany w domu. Postępy terapii kontrolowane są co 6-8 tygodni. Czas trwania terapii to minimum 12 miesięcy.

 

 

 


 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dla dzieci 0-6 r.ż


 

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest nowatorską metodą diagnostyczną, opracowaną w Centrum Dziecięcym w Monachium .
Stosuje się ją do oceny rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do szóstego roku życia.
Opiera się ona na etologicznej metodzie badawczej tzn. obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka.

Wybrano do analizy 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych dziecka tytułowanych jako:

 • wiek siadania

 • wiek chodzenia

 • wiek chwytania

 • wiek percepcji

 • wiek mówienia

 • wiek rozumienia mowy

 • wiek raczkowania

 • wiek rozwoju społecznego


 

Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia równie wczesne wprowadzenie terapii - stymulacji ruchowej, psychologicznej lub zastosowanie nowatorskich metod pedagogiki leczniczej. Daje ona dziecku jedyną niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

W przypadku uzyskania w badaniu dziecka wymaganej liczby reakcji patologicznych istnieje konieczność równoczesnego objęcia dziecka terapią ruchową.

MDFR to nie tylko metoda dedykowana dzieciom ze stwierdzanymi deficytami, to również doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych .Profilaktyka Trzeciorzędowa winna obejmować wszystkie niemowlęta, a przede wszystkim dzieci z grupy ryzyka.

 

 

 

 


 

PMLD Curriculum

 

 jest brytyjskim narzędziem diagnostycznym wspierającym diagnostykę małego dziecka oraz stanowiacym podstawę do prowadzenia terapii dzieci z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.


 

Terapia Opóźnień Neurorozwojowych INPP oraz Terapia Integracji Bilateralnej